Artikel 1

1.1. De naam van de nieuwe VZW, die in feite de voortzetting is van de sedert 1967 bestaande feitelijke vereniging met dezelfde naam, luidt: Speleoklub van de Universiteit te Leuven, afgekort als “spekul”.

1.2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Leuven, Minderbroederstaat 50. De maatschappelijke zetel mag naar elk ander adres worden gebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur (verder “bestuur” genoemd).

Artikel 2

2.1. De vereniging beoogt het beoefenen van de speleologie, zowel in sportieve, culturele als wetenschappelijke aspecten. Onder beoefenen van de speleologie bedoelt de oprichter het bevorderen, de organisatie en, de coördinatie van speleologische activiteiten van de KU Leuven, en van als de nevenactiviteiten die de algemene vergadering of het bestuur voor de realisatie van zijn doelstellingen nodig acht.

2.2. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en toegetreden leden. Effectieve leden worden vermeld in het ledenregister en hebben stemrecht op de algemene vergadering. Minstens 14 dagen voor de algemene vergadering doet het bestuur een algemene oproep, ieder toegetreden lid kan zich ieder jaar opnieuw kandidaat stellen en effectief lid worden. Deze oproep gebeurt op elektronische wijze. Een effectief lidmaatschap vervalt indien een effectief lid zijn ontslag indient of indien de ledenbijdrage niet meer wordt betaald.

2.3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

3.1. Om toegetreden lid te zijn van Spekul dient men in regel te zijn met zijn jaarlijkse bijdrage, de vereiste speleoverzekering, en psychisch en fysiek in staat te zijn om speleologie te beoefenen.

3.2. Een lid kan zijn lidmaatschap vervallen zien verklaard, wanneer hij niet meer voldoet aan de doelstellingen van de vereniging. Dit dient te gebeuren bij tweederdemeerderheid van de aanwezige leden tijdens de algemene vergadering of tijdens een speciale algemene vergadering die samen geroepen werd door minstens de helft van de toegetreden leden of 2/3 van het bestuur.

Artikel 4.

4.1. Jaarlijks heeft minstens één algemene vergadering plaats. Deze wordt bijeengeroepen door het bestuur. Zij heeft plaats in Leuven en dient aan alle leden 2 weken op voorhand op elektronische wijze medegedeeld te worden met vermelding van de plaats, dag en uur.

4.2. Deze algemene vergadering der leden alleen heeft de bevoegdheid om de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken:

  • zij duidt de te volgen richtbanen aan voor het volgend maatschappelijk jaar en spreekt haar oordeel uit over de realisaties van het lopende jaar
  • de rekeningen worden voorgelegd en zij stelt het bedrag van het lidmaatschap vast
  • zij behandelt de punten door de leden op de dagorde gebracht. Elk lid kan punten op de dagorde brengen.
  • de algemene vergadering kan de statuten wijzigen of de vereniging ontbinden, mits tweederde van de effectieve leden aanwezig is. Hiervoor is tweederdemeerderheid vereist.
  • alle andere beslissingen gebeuren bij gewone meerderheid.

4.3. Bij het uitoefenen van zijn stemrecht, heeft ieder effectief lid recht op één gelijkwaardige stem. Hij kan zicht laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, mits voorlegging door deze laatste van een ondertekende verklaring van de vertegenwoordigde. Elk lid kan slecht één ander lid vertegenwoordigen.

4.4. Speciale problemen kunnen geregeld worden door een buitengewone algemene vergadering, welke kan bijeengeroepen worden door minstens de helft van de toegetreden leden of twee derde van het bestuur.

Artikel 5

5.1. De algemene vergadering stelt uit zijn leden een bestuur samen, te weten.

  • een voorzitter
  • een secretaris
  • een penningmeester
  • één of meerdere materiaalmeesters
  • alle functies die nodig blijken voor de goede werking van de vereniging.

5.2. Het bestuur wordt verkozen bij gewone meerderheid.

5.3. Mits een ondergetekende verklaring, kan een ander lid van de vereniging slechts één bestuurslid vertegenwoordigen.

Artikel 6

6.1. In geval van ontbinding van de vereniging, die kan beslist worden door een algemene vergadering of die plaats vindt indien de vereniging minder dan vijf toegetreden leden telt, stelt de algemene vergadering twee vereffenaars aan, die de inventaris maken van de maatschappelijke bezittingen en de rekeningen afsluiten. Het aanwezige materiaal en fondsen, na vereffening van eventueel openstaande schulden, zal overgemaakt worden aan een andere vereniging of organisatie, gekozen door de algemene vergadering. Deze vereniging of organisatie moet een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven.

Artikel 7

7.1. Het maatschappelijk jaar start op 1 januari en loopt tot en met 31 december. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 december tot 30 november.

Artikel 8

8.1. Alle punten die niet geregeld werden in deze statuten en niet terug te vinden zijn in de wet van 31 december kunnen toegevoegd worden aan het reglement van inwendige orde, op voorstel van het bestuur en goed te keuren door de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

Artikel 9

9.1. Ieder toetredend lid wordt verplicht om de décharge te ondertekenen.